Transparència

Contractes i convenis

Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018.

Els professionals de la Fundació Acollida i Esperança estan sota aquest conveni i els sous estan d’acord amb l’escala salarial fixada: Conveni Acció Social DOGC 16 juny 2023.

CONVENIS I CONTRACTES 2019