Transparència

Transparència

Les associacions i les fundacions tenim una cultura pròpia de transparència de llarga tradició. Aquesta cultura parteix de la nostra sensibilitat, i es fonamenta en la consciència de la necessitat de retre comptes a la ciutadania i als seus grups d’interès sobre els retorns socials efectuats amb diners d’origen públic, dels procedents de campanyes de captació privada, i dels derivats de les activitats realitzades amb la dedicació dels voluntaris que fem i organitzem en benefici de la ciutadania.

Amb l’aprovació de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les entitats com la Fundació Acollida i Esperança ens comprometem al compliment de tots els requisits de la llei per garantir la transparència de l’activitat de l’entitat, el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques, els principis i les obligacions de bon govern, fomentant la participació i la col·laboració de la ciutadania.

El Patronat de l’entitat està plenament compromès amb la implementació d’aquesta llei.

Teniu accés al text sencer de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern publicat al DOGC, aquí.


  • Les informacions i dades rellevants pel que fa a l’organització (organigrama, estatuts, conveni, quadre de comandament, codi ètic i normativa que aplica) de la Fundació Acollida i Esperança les podeu trobar aquí.
  • Per accedir a l’apartat de ‘Els comptes clars’, on trobareu els pressupostos, els comptes de resultats, les auditories i els convenis i contractes públic feu clic aquí.

La Fundació Acollida i Esperança també compleix criteris de sostenibilitat ambiental i tota l’energia que consumeix procedeix de fonts d’energia renovable.